หมวดหมู่เอกสาร
เอกสารข้อมูลที่หน่วยงานจัดทำ เรื่อง การหารือในประเด็นเรื่องการจัดตั้งกลุ่มประสานงานของสมาชิกรัฐสภาอาเซียน ในการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯข้อมูลที่หน่วยงานจัดทำ เรื่อง การจัดการภัยพิบัติ ในการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯข้อมูลที่หน่วยงานจัดทำ เรื่อง ประเด็นสนทนาในการพบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการกับผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๗-๙ เมษายน ๒๕๕๓ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้อมูลที่หน่วยงานจัดทำ เรื่อง การพบหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่าง AIPA กับอาเซียน ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ อำเภอหัวหิน ประเทศไทยข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เรื่อง รายงานสถานการณ์ภายในประเทศ ในการประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาข้อเท็จจริงของ AIPA ว่าด้วยการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด (AIFOCOM) ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ ประเทศสิงคโปร์ จากสำนักงาน ปปส.ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เรื่อง ตารางสำรวจกฎหมายของประเทศสมาชิกและประเทศผู้สังเกตการณ์พิเศษของ AIPA เพื่อจัดทำความสอดคล้องทางกฎหมายร่วมกัน ในการประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาข้อเท็จจริงของ AIPA ว่าด้วยการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด (AIFOCOM) ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย จากสำนักงาน ปปส.ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เรื่อง มาตรการพิเศษในการอายัดทรัพย์ในประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาข้อเท็จจริงของ AIPA ว่าด้วยการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด (AIFOCOM) ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย จากสำนักงาน ปปส.ข้อมูลที่หน่วยงานจัดทำ เรื่อง รายงานสุานการณ์ภายในประเทศ ในการประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาข้อเท็จจริงของ AIPA ว่าด้วยการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด (AIFOCOM) ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย จากสำนักงาน ปปส.ข้อมูลที่หน่วยงานจัดทำ เรื่อง การนำเสนอกิจกรรมการฝึกอบรมของสมาชิกรัฐสภาไทย ในการสัมมนาของ AIPA ว่าด้วยการยกระดับความร่วมมือการฝึกอบรมทางรัฐสภา ระหว่างวันที่ ๑-๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามข้อมูลที่หน่วยงานจัดทำ เรื่อง ร่างรายงานการประชุมร่วมกันระหว่างคณะผู้แทน AIPA กับคณะทำงานระดับสูงของอาเซียนด้านองค์กรสิทธิมนุษยชน วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๒ ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลามข้อมูลที่หน่วยงานจัดทำ เรื่อง การประชุมเตรียมการของคณะผู้แทน AIPA ในการประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ข้อมูลที่หน่วยงานจัดทำ เรื่อง รายงานสถานการภายในประเทศภายใต้หัวข้อเรื่องการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี ในการประชุมคณะทำงานรัฐสภาอาเซียน AIPA Caucus ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ สิงคโปร์ข้อมูลที่หน่วยงานจัดทำ เรื่อง รายงานสถานการภายในประเทศภายใต้หัวข้อเรื่อง การกระตุ้นความริเริ่มเกี่ยวกับพลังงานสะอาด ในการประชุมคณะทำงานรัฐสภาอาเซียน AIPA Caucus ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ สิงคโปร์ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เรื่อง การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี ในการประชุมคณะทำงานรัฐสภาอาเซียน AIPA Caucus ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ สิงคโปร์ จากกระทรวงพานิชย์ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เรื่อง ความร่วมมือด้านพลังงานของอาเซียน ในการประชุมคณะทำงานรัฐสภาอาเซียน AIPA Caucus ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ สิงคโปร์ จากกระทรวงพลังงานข้อมูลด้านการเมืองและความมั่นคง เรื่อง ร่างสาระสำคัญของหัวข้อการประชุมคณะกรรมาธิการด้านสังคม (สิทธิมนุษยชน) ในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๐ ระหว่างวันที่ ๒-๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ จังหวัดชลบุรี จากสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศข้อมูลด้านการเมืองและความมั่นคง เรื่อง ร่างสาระสำคัญของหัวข้อการประชุมคณะกรรมาธิการด้านสังคม ในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๐ ระหว่างวันที่ ๒-๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ จังหวัดชลบุรี จากสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศข้อมูลด้านการเมืองและความมั่นคง เรื่อง ร่างสาระสำคัญของหัวข้อการประชุมคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจ ในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๐ ระหว่างวันที่ ๒-๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ จังหวัดชลบุรี จากสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศข้อมูลด้านการเมืองและความมั่นคง เรื่อง ร่างสาระสำคัญของหัวข้อการประชุมคณะกรรมาธิการด้านการเมือง ในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๐ ระหว่างวันที่ ๒-๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ จังหวัดชลบุรี จากสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ