ท่านสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาเอกสาร ให้ได้ผลการค้นหาที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด โดยพิมพ์คำค้นหามากกว่า 1 คำหรือวลี และใช้คำหรือเครื่องหมายระบุเงื่อนไขในการค้นหา ( AND / OR / AND NOT / (...) / NEAR ) คำและเครื่องหมายเหล่านี้สามารถใช้ได้ทั้งในการค้นหาแบบทั่วไปและแบบพิเศษ

 
AND

ใช้ค้นหาข้อมูลที่มีคำค้นหาที่ระบุไว้ทั้งหมด เช่น รัฐสภา AND ส.ส. ระบบจะค้นหาเอกสารที่มีทั้งคำว่า รัฐสภา และ ส.ส.

 
OR

ใช้ค้นหาข้อมูลที่มีคำค้นหาคำใดคำหนึ่ง หรือวลีใดวลีหนึ่งที่ระบุไว้ เช่น รัฐสภา OR ส.ส. ระบบจะค้นหาเอกสารที่มีคำว่า รัฐสภา หรือ ส.ส. คำใดคำหนึ่ง หรือทั้งสองคำก็ได้

 
AND NOT

ใช้ค้นหาข้อมูลที่ไม่รวมคำค้นหาที่ระบุไว้หลัง AND NOT เช่น รัฐสภา AND NOT ส.ส. ระบบจะค้นหาเอกสารที่มีคำว่า รัฐสภา และไม่มีคำว่า ส.ส. เท่านั้น โดย NOT จะต้องใช้ร่วมกับ AND เสมอ หากพิมพ์ว่า “รัฐสภา NOT ส.ส.” ระบบจะไม่สามารถค้นหาให้ได้ผลที่ต้องการ โปรดพิมพ์ว่า รัฐสภา AND NOT ส.ส.

 
( )

ใช้วงเล็บในกรณีของการค้นหาแบบกลุ่มคำหรือวลี เช่น (รัฐสภา AND ส.ส.) AND (ส.ว. หรือ พ.ร.บ.) ระบบจะค้นหาเอกสารที่มีคำว่า รัฐสภา ส.ส. และ ส.ว. หรือ รัฐสภา ส.ส. และ
พ.ร.บ. หรือทั้งสองแบบ

 
NEAR

ใช้ค้นหาข้อมูลที่มีคำค้นหาที่อยู่ใกล้ๆ กัน เช่น รัฐสภา NEAR ส.ส. ระบบจะค้นหาเอกสารที่มีคำว่า รัฐสภา และ ส.ส. อยู่ใกล้ ๆ ในเอกสารเดียวกัน