การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   

ชื่อเอกสาร :   หนังสือนัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา และงดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากตรงกับวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 
 • หมวดหมู่ :
 • ระเบียบวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ > ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ > ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐
 • ชื่อเอกสาร :
 • หนังสือนัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา และงดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากตรงกับวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • เลขที่เอกสาร :
 • เรื่อง :
 • วันที่เอกสาร :
 • 25/05/2560
   
  รายการเอกสาร จำนวน  5 หน้า
     1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
     1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 

   
  Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved