การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   

ชื่อเอกสาร :   หนังสือนัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ ในวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา เพื่อพิจารณาการเสนอประเด็นคำถามหรือความเห็นของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาในการเสนอคำถาม ที่สมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติม

 
 • หมวดหมู่ :
 • ระเบียบวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ > ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ > ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ
 • ชื่อเอกสาร :
 • หนังสือนัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ ในวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา เพื่อพิจารณาการเสนอประเด็นคำถามหรือความเห็นของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาในการเสนอคำถาม ที่สมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติม
 • เลขที่เอกสาร :
 • เรื่อง :
 • วันที่เอกสาร :
 • 29/03/2559
   
  รายการเอกสาร จำนวน  1 หน้า
     1 | 
    ดาวน์โหลดเอกสาร  ครั้งที่ ๑๖.pdf
     1 | 

   
  Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved