การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   

ชื่อเอกสาร :   ได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ แล้วนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีคำสั่งให้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา

 
 • หมวดหมู่ :
 • ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร > ชุดที่ 24 > ปีที่ 3 > ครั้งที่ 1
 • ชื่อเอกสาร :
 • ได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ แล้วนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีคำสั่งให้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา
 • เลขที่เอกสาร :
 • เรื่อง :
 • วันที่เอกสาร :
 • 25/07/2556
   
  รายการเอกสาร จำนวน  69 หน้า
     1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  หน้าถัดไป | 
    ดาวน์โหลดเอกสาร  ๒.๒๘ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม.pdf
     1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  หน้าถัดไป | 

   
  Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved