ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 
(๑)กระทู้ถาม  
 
 
๑.๑กระทู้ถามสด  (ถ้ามี)
 
๑.๒กระทู้ถามทั่วไป  
 
๑.๒.๑กระทู้ถาม ที่ ๕๓๗ เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมที่ส่งผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดสรรภาษีภาคหลวงปิโตเลียมในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม) ถาม นายกรัฐมนตรี
(เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
 
๑.๒.๒กระทู้ถาม ที่ ๕๓๘ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณจัดตั้งโครงการพัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรที่จังหวัดจันทบุรี (นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม) ถาม นายกรัฐมนตรี
 
๑.๒.๓กระทู้ถาม ที่ ๕๙๙ เรื่อง การก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำปาว จากบ้านโคกน้อย เทศบาลตำบลจำปี ผ่านไปยังอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ (นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม) ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
๑.๒.๔กระทู้ถาม ที่ ๖๑๙ เรื่อง มาตรการและความคืบหน้าการดำเนินการเปิดรับสมาชิกตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ (นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม) ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 
 
(๒)เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
 
๒.๑รับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๙ วรรคสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (๑ เมษายน ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญทั่วไป)วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
 
๒.๒รับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๙ วรรคสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญทั่วไป)วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
 
๒.๓รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
 
๒.๔รับทราบรายงานการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบ บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๓ - ๒.๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖)
 
๒.๕รับทราบรายงานการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖)
 
๒.๖รับทราบรายงานและสรุปรายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๓ ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 
๒.๗รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๒
 
๒.๘รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
 
๒.๙รับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
 
๒.๑๐รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี ๒๕๕๓
 
๒.๑๑รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒
 
๒.๑๒รับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๔
 
๒.๑๓รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)
 
๒.๑๔รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๕๔ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 
๒.๑๕รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของ กสทช. และ กทช. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. ประจำปี ๒๕๕๔
 
๒.๑๖รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 
๒.๑๗รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๔ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
 
๒.๑๘รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
 
๒.๑๙รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๕๔ ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
๒.๒๐รับทราบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
 
๒.๒๑รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๕๔ ของสภาพัฒนาการเมือง
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๖ - ๒.๒๑ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ และ ปีที่ ๒ และที่ประชุมเห็นชอบให้บรรจุในสมัยสามัญทั่วไป)
 
๒.๒๒รับทราบผลการดำเนินการตามญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการยกเลิกเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพเสื่อมโทรม ซึ่งราษฎรเข้าทำกินเกินกว่า ๑๐ ปี เพื่อเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน
 
๒.๒๓รับทราบผลการดำเนินการตามญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพื่อเร่งรัด การดำเนินการสร้างถนนไร้ฝุ่นทางหลวงชนบทให้ขยายทั่วทั้งประเทศ และญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพื่อเร่งรัดการดำเนินการปรับปรุงถนนให้เป็นถนนไร้ฝุ่น
 
๒.๒๔รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี ๒๕๕๔
 
๒.๒๕รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
 
๒.๒๖รับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๙ วรรคสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕)
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๒๒ - ๒.๒๖ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)
 
๒.๒๗ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
 
๒.๒๘รับทราบผลการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)
 
๒.๒๙รับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๕
 
๒.๓๐รับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
 
๒.๓๑รับทราบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
 
๒.๓๒รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของ กสทช. ประจำปี ๒๕๕๕
 
๒.๓๓รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
 
๒.๓๔รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๕ ขององค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๒๗ - ๒.๓๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖)
 
๒.๓๕รับทราบรายงานการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
 
๒.๓๖รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
 
๒.๓๗รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๕๔ ของศาลรัฐธรรมนูญ
 
๒.๓๘รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๕๕ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๓๕ - ๒.๓๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖)
 
๒.๓๙รับทราบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ของคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 
๒.๔๐รับทราบรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๓๙ - ๒.๔๐ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖)
 
๒.๔๑รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๕๔ ของสถาบันพระปกเกล้า และรายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
 
๒.๔๒รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๔๑ - ๒.๔๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖)
 
๒.๔๓รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖)
 
๒.๔๔รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
 
๒.๔๕รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๔๔- ๒.๔๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖)
 
๒.๔๖ รับทราบรายงานการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการมหกรรมสินค้าเบอร์ ๕ เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยด้วยการมอบคูปองส่วนลดซื้อสินค้าประหยัดพลังงาน มูลค่า ๒,๐๐๐ บาท ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
๒.๔๗รับทราบรายงานการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ๒๕๕๔
 
๒.๔๘รับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
 
๒.๔๙รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี ๒๕๕๕
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๔๖ – ๒.๔๙ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
 
 
(๓)รับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี)
 
(๔)เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  
 
๔.๑รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กรณีติดตามเหตุฆาตกรรมลูกเรือสัญชาติจีน จำนวน ๑๓ ศพ บริเวณลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดเชียงราย (มิติด้านความมั่นคง)ซึ่งคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเสร็จแล้ว
 
๔.๒รายงานสรุปผลการพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงและความคืบหน้ากรณีคดีฆาตกรรมลูกเรือสัญชาติจีน ณ จังหวัดเชียงราย รวมทั้งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย - สาธารณรัฐประชาชนจีน (มิติด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาพลักษณ์ของประเทศ)ซึ่งคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเสร็จแล้ว
 
๔.๓รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
๔.๔รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน การออกเอกสารสิทธิ์ และกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๑ - ๔.๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕)
 
๔.๕รายงานผลการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) และแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ซึ่งคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเสร็จแล้ว
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓๓ (สมัยสามัญทั่วไป)วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
 
๔.๖รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ ด้านความมั่นคงกับการคุ้มครองสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ซึ่งคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเสร็จแล้ว
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)
 
๔.๗รายงานผลการพิจารณาศึกษากรณีประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากการออกพระราชกฤษฎีกาฯ และการออกกฎกระทรวงฯ ให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน พิจารณาเสร็จแล้ว
 
 
เรื่องด่วน  
 
พิจารณาสรุปการดำเนินการในพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในเขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่ายและดุสิต กรุงเทพมหานครในห้วงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมและการนำเข้าสารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม(นายชวลิต วิชยสุทธิ์ เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑ - ๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)
 
ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา แนวทางควบคุมการนำสารเคมีเข้ามาในราชอาณาจักร และควบคุมการใช้สารเคมี ที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน (นายโกวิทย์ ธารณา และนายบัญญัติ เจตนจันทร์ เป็นผู้เสนอ)
 
ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา นายวรชัย เหมะ และนายพายัพ ปั้นเกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา ๑๓๑ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
 
ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา การแก้ปัญหาน้ำมันรั่วและมลพิษทางทะเลอย่างยั่งยืน (นายจุติ ไกรฤกษ์ เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๓ - ๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖)
 
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖)
 
ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแนวทาง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน ๒๕ จังหวัด (นายพายัพ ปั้นเกตุ เป็นผู้เสนอ)
 
ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน ๒๕ จังหวัด (นายพายัพ ปั้นเกตุ และนายไพจิต ศรีวรขาน เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๗ – ๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖)
 
พิจารณาสรุปการดำเนินการในพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคง ภายในราชอาณาจักรในเขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่ายและดุสิต กรุงเทพมหานคร ในห้วงวันที่ ๑ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
 
(๕)เรื่องที่ค้างพิจารณา  
 
๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา หาแนวทาง ในการซื้อน้ำดิบเพื่อทำน้ำประปาในฤดูแล้ง (นางอนุรักษ์ บุญศล เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๒ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางกำหนดทางน้ำและการสร้างสะพานข้ามลำน้ำยามให้เป็นของหน่วยงานราชการใดหน่วยงานหนึ่ง (นางอนุรักษ์ บุญศล เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลขที่ ๕.๑ – ๕.๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)
 
๕.๓ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการยกเลิกเพิกถอนเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่มีสภาพเสื่อมโทรมหมดสภาพป่าซึ่งราษฎรได้ครอบครองทำกินด้วยความสงบ เปิดเผยและมีเจตนาเป็นเจ้าของกว่า ๕ ปี เพื่อออกกรรมสิทธิ์ให้กับราษฎรและวางระบบการปฏิรูปที่ดินทั่วราชอาณาจักร (นายนคร มาฉิม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการบริหารจัดการ การกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน และการกำจัดผลกระทบจากมลพิษทางขยะชุมชน (นางอนุรักษ์ บุญศล เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๕ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางกำหนดให้การก่อสร้างถนนทุกสาย ในประเทศ มีไหล่ถนนกว้าง ๑.๕๐ เมตร – ๒.๐๐ เมตร เพื่อความสมบูรณ์และลดอุบัติเหตุ (นางอนุรักษ์ บุญศล เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลขที่ ๕.๓ – ๕.๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖)
 
๕.๖ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา การกัดเซาะริมฝั่งแม่น้ำทั่วประเทศ (นางชมภู จันทาทอง เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖)
 
๕.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางกำหนดให้การก่อสร้างถนน มีไหล่ถนนกว้าง ๑.๓๐ เมตร – ๑.๘๐ เมตร ในจังหวัดเลยและในประเทศไทย (นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการส่งเสริมให้เกษตรกร ได้ลดต้นทุนการผลิตโดยการขนส่งผลิตผลและซื้อปุ๋ยชีวภาพราคาถูกโดยให้ภาครัฐให้การส่งเสริม (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๙ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการติดตั้งไฟส่องสว่างถนนเทศบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี (นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๐ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการก่อสร้างสะพาน (คสล.) ข้ามลำน้ำปาว จากบ้านโคกน้อย เทศบาลตำบลจำปี ผ่านไปยังอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ (นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองหลัก ตำบลหนองหลัก ตำบลไชยวาน – บ้านโยธา ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. (นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๒ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก (Asphaltic) ถนนคอนกรีตสายอำเภอกู่แก้ว – อำเภอไชยวาน - อำเภอศรีธาตุ แยกไปถึงอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๗ – ๕.๑๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖)
 
๕.๑๓ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการขุดคอคอดกระหรือคลอง โดยให้ประทานบัตรแก่ภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน หรือรัฐบาลทำเอง หรือแบ่งเป็นตอน หรือ รัฐบาลร่วมเอกชน (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๔ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา โครงการการก่อสร้างรถไฟรางคู่สายอันดามันจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชื่อมต่อไปยังกลุ่ม จังหวัดฝั่งอันดามัน (กระบี่ พังงา และภูเก็ต) (นายสาคร เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทาง แก้ไขปัญหาค้ายาเสพติดโดยรัฐเป็นผู้จัดหา (นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาช่วยเหลือ อ.พ.ป.ร. ที่ประชาชนในชนบท เรียกขานนามว่าตำรวจบ้านเป็นค่าตอบแทนยังชีพเดือนละหนึ่งพันบาท โดยกำหนดให้มี หมู่บ้านละสองคน (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง การเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านโดยตรงจากประชาชน (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาผลกระทบอันเนื่องมาจากปัญหาการขาดสภาพคล่องในการดำเนินกิจการของบริษัทสหฟาร์ม (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๓ – ๕.๑๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖)
 
 
(๖)เรื่องที่เสนอใหม่  (ไม่มี)
 
(๗)เรื่องอื่น ๆ  
 
๗.๑เลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภา แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๓ ตำแหน่ง ตามมาตรา ๑๖ ของพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
 
๗.๒ขอถอนเรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ออกจากระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๓
 


 

สานักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระ
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๔๕
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๔๘
www.parliament.go.th