ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

 
(๑)กระทู้ถาม  (ไม่มี)
 
(๒)เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ถ้ามี)
 
(๓)รับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี)
 
(๔)เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี)
 
เรื่องด่วน  
 
- ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
 
งบประมาณโดยสังเขป
 
บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ
 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ
 
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
 
ฉบับที่ ๑ รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบ
 
ฉบับที่ ๒ ประมาณการรายรับ
 
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๑
 
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๒
 
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๓ (๑)
 
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๓ (๒)
 
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๓ (๓)
 
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๓ (๔)
 
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๓ (๕)
 
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๔
 
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๕
 
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๖
 
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๗
 
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๘
 
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๙
 
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๑๐
 
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๑๑
 
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๑๒
 
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๑๓ (๑)
 
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๑๓ (๒)
 
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๑๔
 
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๑๕
 
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๑๖ (๑)
 
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๑๖ (๒)
 
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๑๖ (๓)
 
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๑๗
 
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๑๘ (๑)
 
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๑๘ (๒)
 
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๑๙
 
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๒๐
 
ฉบับที่ ๔ งบประมาณรายจ่าย
 
ฉบับที่ ๕ รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง
 
ฉบับที่ ๖ งบประมาณรายจ่าย
 
ฉบับที่ ๗ รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
 
 
(๕)เรื่องที่ค้างพิจารณา  (ไม่มี)
 
(๖)เรื่องที่เสนอใหม่  (ไม่มี)
 
(๗)เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)


หมายเหตุ  
- ท่านสมาชิกฯ ที่ยังไม่ได้รับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โปรดไปรับได้ที่บริเวณอาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น ๑ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

สำนักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
www.parliament.go.th