การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
การค้นหาเอกสารแบบทั่วไป

ชื่อหมวดหมู่ :  ข้อมูลคณะกรรมาธิการ > ข้อมูลวิชาการ > ด้านการเงินการคลัง
คำค้นหา :
 
  
  แสดงผลการค้นหาหน้าละ     รายการ
 

  หมวดหมู่เอกสาร : ข้อมูลคณะกรรมาธิการ > ข้อมูลวิชาการ > ด้านการเงินการคลัง

  เอกสาร :
 
บันทึกเสนอความเห็นไตรมาส 2 เรื่อง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ พ.ศ. 2562 กับผลกระทบที่เกิดขึ้น
บันทึกเสนอความเห็นไตรมาส 2 เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการนำอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
บันทึกเสนอความเห็นไตรมาส 2 เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการนำอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
บันทึกเสนอความเห็นไตรมาส 2 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสกุลเงินดิจิทัล(Cryptocurrency)
บันทึกเสนอความเห็นไตรมาส 1 เรื่อง แนวทางการเสียภาษีตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561
บันทึกเสนอความเห็นไตรมาส 1 เรื่อง ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของเอเชีย
บันทึกเสนอความเห็นไตรมาส 2 เรื่อง การดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
บันทึกเสนอความเห็นไตรมาส 2 เรื่อง การตั้งคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ
บันทึกเสนอความเห็นไตรมาส 1 เรื่อง แนวทางการดำเนินการรองรับนวัตกรรมทางการเงิน
บันทึกเสนอความเห็นไตรมาส 1 เรื่อง ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
123

 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved