หมวดหมู่เอกสาร
เอกสารโดนัลด์ ทรัมป์: ผู้นำสายเหยี่ยวคนใหม่ของสหรัฐกับอาเซียนและไทยข้อมูลตราสารอาเซียนASEAN Legal Instruments from agreement.asean.orgข้อมูลของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรณีให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา (ข้อมูลวันที่ 9 พ.ย. 2559)ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสาคัญเป็นการอนุวัติการตามความตกลงระหว่างประเทศหรือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ข้อมูลปี 2558)หนังสือสัญญา ตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้วและมีเนื้อหาเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ข้อมูลปี 2558)