การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ > คณะกรรมาธิการสามัญ > คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง > 13. รายงานผลการพิจารณา
 
  เอกสาร :
สรุปผลการประชุม คณะอนุฯ ขับเคลื่อนว่าด้วยแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง (ครั้งที่ 21-44)
สรุปผลการประชุม คณะอนุฯ ขับเคลื่อนว่าด้วยแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง (ครั้งที่ 01-20)
สรุปผลการประชุม คณะอนุฯ พิจารณาศึกษาฯ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองทางการเมือง (ทั้งหมด)
สรุปผลการประชุม คณะอนุฯ ปฏิรูปการเมืองเพื่อเสนอเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ (ทั้งหมด)
สรุปผลการประชุม คณะอนุฯ ปฏิรูปการปฏิบัติงานในรัฐสภา (ทั้งหมด)
สรุปผลการประชุม คณะอนุฯ ปฏิรูปการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ทั้งหมด)
สรุปผลการประชุม คณะอนุฯ ปฏิรูปผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ทั้งหมด)
สรุปผลการประชุม คณะอนุฯ ปฏิรูประบบพรรคการเมือง (ทั้งหมด)
สรุปผลการประชุม คณะอนุฯ ปฏิรูปการเมือง การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม (ทั้งหมด)
05-สรุปผลการประชุม กมธ.ด้านการเมือง ครั้งที่ 81-93
12
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved