การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : ระเบียบวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ > ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ > ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙
 
  เอกสาร :
หนังสือนัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา และงดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการได้อย่างเต็มที่
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved