การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : ระเบียบวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ > ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ > ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ
 
  เอกสาร :
หนังสือนัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ ในวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา เพื่อพิจารณาการเสนอประเด็นคำถามหรือความเห็นของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาในการเสนอคำถาม ที่สมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติม
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved