การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : ระเบียบวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ > ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ > ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
 
  เอกสาร :
หนังสือนัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา และงดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการได้อย่างเต็มที่
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved