การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : สภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ > คณะกรรมาธิการวิสามัญ > คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ > 11. เอกสารประกอบการพิจารณา
 
  เอกสาร :
กลุ่มเป้าหมาย
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1
ข้อเสนอประเด็นการศึกษาชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการปฏิรูป
ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
บัญชีสรุปประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
การแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ฯ
การดำเนินการพิจารณาเรื่อง วาระการปฏิรูปของสปช.ด้านการศึกษา 3 วาระ และวาระการพัฒนาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
คู่มือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554
ร่างรัฐธรรมนูญภาค1 หมวด2 ส่วนที่ 2 สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตอนที่ 2 สิทธิมนุษยชน
รายงานข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย
12
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved