การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : สภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ > คณะกรรมาธิการวิสามัญ > คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ > 4. บันทึกการประชุม
 
  เอกสาร :
บันทีกการประชุมสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการศึกษา (นอกรอบ ครั้งที่ 2)
บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๖
บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและพัฒนามนุษย์ ครั้งที่ ๑
บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการกำหนดวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตการศึกษาและพัฒนามนุษย์ ครั้งที่ ๖
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ ๑๒
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved