การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : สภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ > คณะกรรมาธิการวิสามัญ > คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ > 3. หนังสือราชการภายในทุกประเภท
 
  เอกสาร :
ขอความอนุเคราะห์ทำบัตรแสดงตนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การส่งเสริมการศึกษาดูงานต่างประเทศบริเวณชายแดนโดยพักค้างในประเทศไทย
การขอข้อมูลการตั้งคณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ขอทบทวนการเสนอรายงานประเด็นการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการ
การกำหนดแนวทางการใช้ห้องประชุมของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การกำหนดรูปแบบหนังสือราชการภายนอกเกี่ยวกับงานด้านสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ขอเบิกค่าเบี้ยประชุมครั้งที่ 041
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved