การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : สภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ > คณะกรรมาธิการวิสามัญ > คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ > 2. หนังสือออกทุกประเภท
 
  เอกสาร :
การสัมมนาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
การสัมมนาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
การสัมมนาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
การสัมมนาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษเรื่อง "คนไทยในศตวรรษที่ 21" ในการสัมมนาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ขอความอนุเคราะห์ถ่ายทอดเสียงและถ่ายทอดสดการสัมมนาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
การสัมมนาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ขอเชิญเป็นที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอขอบคุณ
นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved