การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : สภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ > คณะกรรมาธิการวิสามัญ > คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ > 1. หนังสือเข้าทุกประเภท
 
  เอกสาร :
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและพัฒนามนุษย์
แนวทางการปฏิรูป ระบบหลักสูตรและการเรียนการสอน
แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ข้อ 87 วรรคสี่
จัดส่งแนวทางในการประชาสัมพันธ์และวาระการแถลงข่าวของคณะกรรมาธิการ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและรับฟังความคิดเห็นการประชุมวิชาการ
ขอร้องเรียนต่อมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นศูนย์เครือข่ายจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานของประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการดำเนินนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
12
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved