การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : สภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ > คณะกรรมาธิการวิสามัญ > คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข > 11. เอกสารประกอบการพิจารณา
 
  เอกสาร :
ความเป็นมาของกองทุนบริการการแพทย์แผนไทย
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
ตารางเครือข่ายบริการสุขภาพระดับกลุ่มจังหวัดมีทั้งหมด 12 กลุ่ม
สังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ
(ร่าง) กรอบและแนวทางในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ
การปฏิรูประบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ขอความร่วมมือในการแถลงข่าวการพิจารณาวาระการปฏิรูป
โครงการประชุมสัมมนาและเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง "กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการรับบริการสาธารณสุข"
สรุปสาระสำคัญ เรื่อง ขอรับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการของผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน ซึ่งไม่ได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอเชิญไปประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและพัฒนามนุษย์ ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
12
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved