การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : สภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ > คณะกรรมาธิการวิสามัญ > คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข > 3. หนังสือราชการภายในทุกประเภท
 
  เอกสาร :
การสรุปประเด็นห้องย่อยที่ 4 ของโครงการแถลงผลงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน
ขอส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2
ขออนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน
การเชิญบุคคลมาร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการ
ขออนุเคราะห์ใช้รถยนต์ตู้ปรับอากาศ
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved