การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : ข้อมูลด้านต่างประเทศ > ข้อมูลด้านประชาคมอาเซียน > อื่นๆ > คู่มือการทำงานด้านประชาคมอาเซียน
 
  เอกสาร :
คู่มือ สนับสนุนการดำเนินการของรัฐสภาในการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘)
คู่มือการดำเนินการตามแผนทรัพยากรมนุษย์ด้านประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ลักษณะของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ตารางความเชื่อมโยงวาระการปฏิรูปประเทศไทยและร่างรัฐธรรมนูญกับประชาคมอาเซียน
03.คู่มือการทำงานด้านการต่างประเทศ "การเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ"
02.คู่มือสนับสนุนการดำเนินการของรัฐสภาในการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
01.ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง คู่มือการทำงานด้านประชาคมอาเซียน
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved