การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : ข้อมูลด้านต่างประเทศ > ข้อมูลด้านประชาคมอาเซียน > อื่นๆ > โครงการจัดตั้งศูนย์ฯ
 
  เอกสาร :
สรุปรายงานและการประเมินผล โครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๙ กิจกรรม “เปิดบ้านศูนย์อาเซียน ครั้งที่ ๒”
โครงสร้างสำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โครงการ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ สมรรถนะแก่บุคลากรในด้านการสร้างทัศนคติเชิงบวกระดับสากล (Internationalization Attitude)และความเข้าใจเรื่องการรวมกลุ่มแบบภูมิภาคนิยม (Regionalism)
เปิดบ้านศูนย์อาเซียน
การจัดตั้งศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบบงานนิติบัญญัติและงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ
กรอบอัตรากำลังของศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ
ลักษณะงานของศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ
ความเชื่อมโยงของศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ
อำนาจหน้าที่ของศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ
12
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved