การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : ข้อมูลด้านต่างประเทศ > ข้อมูลด้านประชาคมอาเซียน > เนื้อหาของประชาคมอาเซียนที่กำหนดและผูกพันประเทศไทย > กฎหมายอาเซียน
 
  เอกสาร :
รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ในลักษณะ Quick Research ในประเด็นเร่งด่วนของประชาคมอาเซียน เรื่อง ความมั่นคงทางทะเล
รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ในลักษณะ Quick Research ในประเด็นเร่งด่วนของประชาคมอาเซียน เรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืน
รายงานวิจัยขั้นต้น (Inception Report) เรื่อง “การพัฒนากฎหมายภายในเพื่อรองรับการทางานด้านประชาคมอาเซียน”
สรุปการบรรยายกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ครอบคลุมสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ในหัวข้อ “อาเซียนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”
สรุปการบรรยาย วิชา ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานในภูมิภาคอาเซียน
สรุปการบรรยาย วิชา ความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคอาเซียน เรื่อง อาณาเขตทางทะเล (Maritime Zones)
สรุปการบรรยายกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ครอบคลุมสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ในหัวข้อ “ประวัติความเป็นมาประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน”
สรุปการบรรยาย วิชา ความร่วมมือทางอาญาในภูมิภาคอาเซียน
สรุปการบรรยายกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ครอบคลุมสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ในหัวข้อ การเคลื่อนย้ายแรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคอาเซียน
123
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved