การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : ข้อมูลด้านต่างประเทศ > ข้อมูลด้านประชาคมอาเซียน > เนื้อหาของประชาคมอาเซียนที่กำหนดและผูกพันประเทศไทย > ความสัมพันธ์อาเซียนกับภายนอก
 
  เอกสาร :
พิธีสารฉบับที่ ๒ เพื่อแก้ไขกรอบความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน (คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)
Second Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China
ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น (คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)
สรุปสาระสำคัญความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area
ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
Framework Agreement on Comprehensive Economic co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China
กรอบความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน
สรุปสาระสำคัญความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
รัฐบัญญัติฉบับที่ ๘๐๔๒ รัฐบัญญัติว่าด้วยแรงงานข้ามชาติและชาวฟิลิปปินส์โพ้นทะเล พ.ศ. ๒๕๓๘ (คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved