การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : คำสั่ง / ประกาศ / ระเบียบ > สภาผู้แทนราษฎร > คำสั่ง > ปี พ.ศ. 2544
 
  เอกสาร :
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 42/2544 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 41/2544 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและเกลี่ยอัตรากำลังเพื่อการบรรจุลงตำแหน่งในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 40/2544 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและเกลี่ยอัตรากำลังเพื่อการบรรจุลงตำแหน่งในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 39/2544 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 38/2544 เรื่อง ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินเดือนตามตำแหน่ง
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 37/2544 เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญ
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 36/2544 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงานและอัตรากำลังของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 35/2544 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 34/2544 เรื่อง มอบหมายอำนาจและหน้าที่ให้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 33/2544 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร
12345
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved