การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : คำสั่ง / ประกาศ / ระเบียบ > รัฐสภา > ประกาศ > ปี พ.ศ. 2551
 
  เอกสาร :
แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
วันหยุดราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยกำหนดให้วันพุธที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๑ เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
วันสถาปนารัฐสภา ครบรอบ ๗๖ ปี
บัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
บัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... และการคัดค้านรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
การแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่แทนและรักษาราชการแทนประธานรัฐสภา
การเลือกตั้งกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
กำหนดให้วันศุกร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๒ เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved