การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : คำสั่ง / ประกาศ / ระเบียบ > รัฐสภา > คำสั่ง > ปี พ.ศ. 2545
 
  เอกสาร :
คำสั่งรัฐสภา ที่ 29 / 2545 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับสโมสรรัฐสภา
คำสั่งรัฐสภา ที่ 28 / 2545 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยุวชนประชาธิปไตย
คำสั่งรัฐสภา ที่ 27 / 2545 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเอกสารจดหมายเหตุรัฐสภา
คำสั่งรัฐสภา ที่ 26 / 2545 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา (เพิ่มเติม)
คำสั่งรัฐสภา ที่ 25 /2545 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
คำสั่งรัฐสภา ที่ 24 / 2545 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดวิธีดำเนินการในการจัดทำเจตนารมณ์ของกฎหมาย
คำสั่งรัฐสภา ที่ 23 / 2545 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาศึกษา กฎ ระเบียบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสมาชิกรัฐสภา
คำสั่งรัฐสภา ที่ 22 / 2545 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา
คำสั่งรัฐสภา ที่ 21 / 2545 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา
คำสั่งรัฐสภา ที่ 20 / 2545 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสมาคมสมาชิกรัฐสภาระหว่างประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสารัตถะ
123
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved