การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : คำสั่ง / ประกาศ / ระเบียบ > รัฐสภา > คำสั่ง > ปี พ.ศ. 2543
 
  เอกสาร :
คำสั่งรัฐสภา ที่ 18 / 2543 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจการวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
คำสั่งรัฐสภา ที่ 17 / 2543 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับสโมสรรัฐสภา
คำสั่งรัฐสภา ที่ 16 / 2543 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
คำสั่งรัฐสภา ที่ 15 / 2543 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
คำสั่งรัฐสภา ที่ 14 / 2543 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
คำสั่งรัฐสภา ที่ 13 / 2543 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
คำสั่งรัฐสภา ที่ 12 / 2543 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
คำสั่งรัฐสภา ที่ 11/ 2543 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
คำสั่งรัฐสภา ที่ 10 /2543 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อเตรียมการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาและประสานงานการขอจัดสรรคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาและสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (เพิ่มเติม)
คำสั่งรัฐสภา ที่ 9 / 2543 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับคำร้องคัดค้านรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....
12
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved