การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : คำสั่ง / ประกาศ / ระเบียบ > รัฐสภา > คำสั่ง > ปี พ.ศ. 2542
 
  เอกสาร :
คำสั่งรัฐสภา ที่ 37/2542 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
คำสั่งรัฐสภา ที่ 36 / 2542 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการบริหารเอกสารจดหมายเหตุ พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม)
คำสั่งรัฐสภา ที่ 35 /2542 เรื่อง แต่งตั้งคะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ( เพิ่มเติม)
คำสั่งรัฐสภา ที่ 34 / 2542 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อเตรียมการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาและประสานงานการขอจัดสรรคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาและสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
คำสั่งรัฐสภา ที่ 33/2542 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
คำสั่งรัฐสภา ที่ 32/2542 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตรายการเผยแพร่ความรู้ด้านรัฐสภาทางโทรทัศน์
คำสั่งรัฐสภา ที่ 31/2542 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
คำสั่งรัฐสภา ที่ 30/2542 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำซีดี-รอมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เพิ่มเติม)
คำสั่งรัฐสภา ที่ 29/2542 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมรัฐสภา เนื่องในโอกาสการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ครั้งที่ 10
คำสั่งรัฐสภา ที่ 28/2542 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาประธานรัฐสภา
1234
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved