การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : คำสั่ง / ประกาศ / ระเบียบ > รัฐสภา > คำสั่ง > ปี พ.ศ. 2551
 
  เอกสาร :
แต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาต่อรองราคาที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (บางส่วน) และเพื่อชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เพิ่มเติม) และกำหนดอำนาจหน้าที่คณะกรรมการฯ (เพิ่มเติม)
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักรักษาความปลอดภัยของรัฐสภา
ตั้งกรรมการพิจารณากำหนดกรอบตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (เพิ่มเติม)
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกำหนดกรอบ TOR (เพิ่มเติม)
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจการหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภา (IPU) ประจำปี พ.ศ. 2551 - 2553
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหน่วยประจำชาติไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ประจำปี พ.ศ. 2551 - 2553
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (APPU) ประจำปี พ.ศ. 2551 - 2553
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 291
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลและสิ่งจูงใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
1234
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved