การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๙ > คณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการตรวจร่างรัฐธรรมนูญและร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ > พ.ศ. ๒๕๔๙ > เอกสารประกอบการพิจารณา
 
  เอกสาร :
คณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการตรวจร่างรัฐธรรมนูญและร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เรื่อง โครงการศึกษาวิเคราะห์ "ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" ครั้งที่ ๑๙ วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐
คณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการตรวจร่างรัฐธรรมนูญและร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาตรวจร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๘ วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐
คณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการตรวจร่างรัฐธรรมนูญและร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาตรวจร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๗ วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐
คณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการตรวจร่างรัฐธรรมนูญและร่างประกอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ เรื่อง สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามร่างพระราชบัญญัติร่างกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๕ วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐
คณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการตรวจร่างรัฐธรรมนูญและร่างประกอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ เรื่อง สรุปผลงาน " พระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมือง" ครั้งที่ ๒๑ วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐
คณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการตรวจร่างรัฐธรรมนูญและร่างประกอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ เรื่อง สรุปผลงาน " ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วน" ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐
คณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการตรวจร่างรัฐธรรมนูญและร่างประกอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ เรื่อง โครงการนักวิเคราะห์ "ที่มาและอำนวจหน้าที่ของวุฒิสภาที่เหมาะสมประเทศไทย" ครํ้งที่ ๑๔ วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved