การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา > ปี พ.ศ. 2554 (สผ.ชุดที่ 24) > ครั้งที่ 4 เพิ่มเติม > เรื่องด่วน
 
  เอกสาร :
6. หนังสือสัญญาเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภา รวม ๓ ฉบับ
5. พิธีสารฉบับที่สองเพื่อแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินเดีย
4. หนังสือสัญญาเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภา รวม ๒ ฉบับ
3. การปรับกฎถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้า (PSR) จากพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๕ (HS ๒๐๐๒) เป็นฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐ (HS ๒๐๐๗) ในเอกสารแนบ บี ของภาคผนวก ๓ ของความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved