การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา > ปี พ.ศ. 2552 > สมัยสามัญนิติบัญญัติ > ครั้งที่ 1 > (5) เรื่องที่เสนอใหม่
 
  เอกสาร :
5.11 ขอให้รัฐสภามีมติให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรื่องอื่นในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ตามมาตรา ๑๓๖ (๕) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่องที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
5.10 พิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจอาเซียนว่าด้วยบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
5.9 รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย - ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
5.8 กรอบการเจรจาการค้าพหุภาคีภายใต้องค์การการค้าโลก และกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีของไทยภายใต้การเจรจาอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
5.7 บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย - กัมพูชา (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
5.6 บันทึกความเข้าใจลับระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
5.5 บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
5.4 บันทึกความเข้าใจลับระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
5.3 บันทึกการหารือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
5.2 ความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งยูเครน (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
12
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved