การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา > ปี พ.ศ. 2552 > สมัยสามัญนิติบัญญัติ > ครั้งที่ 1 > (1) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
 
  เอกสาร :
1.2 รับทราบผลการดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น
1.1 รับทราบผลการดำเนินการของกระทรวงแรงงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved