การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร > ชุดที่ 24 > ปีที่ 3 > ครั้งที่ ๑๒
 
  เอกสาร :
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ ในวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา เพื่อพิจารณารับทราบรายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่หนึ่ง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕)
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved