การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร > ชุดที่ 24 > ปีที่ 3 > ครั้งที่ ๑๐ และครั้งที่ ๑๑
 
  เอกสาร :
ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ และครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved