ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

ระเบียบวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

 
(๑)เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ถ้ามี)
 
(๒)รับรองรายงานการประชุม  
 
- รับรองรายงานการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 
 
ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
ครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
 
ครั้งที่ ๖๒/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
 
 
(๓)เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  
 
- รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
เรื่อง ข้อเสนอประเด็นสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตำแหน่งกำนัน วาระการดำรงตำแหน่งกำนัน และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
 
(๔)เรื่องที่ค้างพิจารณา  (ไม่มี)
 
(๕)เรื่องที่เสนอใหม่  
 
- พิจารณาแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปที่สำคัญและเร่งด่วน (๒๗ วาระ) ในปี ๒๕๖๐ กลุ่ม “คน” จำนวน ๑ วาระ เรื่อง ปฏิรูปการศึกษา
 
 
(๖)เรื่องอื่น ๆ  
 
- การหารือของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 


หมายเหตุ   ๑. รายงานการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๙ และครั้งที่ ๖๒/๒๕๕๙ ได้วางให้ท่านสมาชิกฯ ตรวจดูเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ บริเวณห้องรับรองสมาชิกฯ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ และหอสมุดรัฐสภา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศรับรอง
๒. เอกสารตามระเบียบวาระหมายเลข (๓) และ (๕) จะจัดเตรียมไว้ให้สมาชิกฯ ในห้องประชุม และสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.parliament.go.th

 

สานักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระ
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๔๕
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๔๘
www.parliament.go.th