ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

ระเบียบวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

 
(๑)เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ถ้ามี)
 
(๒)รับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี)
 
(๓)เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  
 
๓.๑ รายงานแผนปฏิรูปของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม จำนวน ๓ เรื่อง
 
 
๑. การจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Sports Science : TISS)
 
๒. การจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (National Sports University : NSU)
 
๓. การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
 
๓.๒ รายงานแผนการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการสื่อสารมวลชน เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร คลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
 
(๔)เรื่องที่ค้างพิจารณา  (ไม่มี)
 
(๕)เรื่องที่เสนอใหม่  (ไม่มี)
 
(๖)เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)


หมายเหตุ   - สมาชิกผู้ประสงค์จะอภิปรายให้ยื่นความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่ในห้องประชุมได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ซึ่งเจ้าหน้าที่จะจัดเรียงลำดับตามเวลาการยื่น

 

สำนักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
www.parliament.go.th