ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

ระเบียบวาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 
(๑)เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ถ้ามี)
 
(๒)รับรองรายงานการประชุม  
 
- รับรองรายงานการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 
 
ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 
ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
 
(๓)เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  
 
๓.๑รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เรื่อง ผลการศึกษาและข้อสังเกตร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....
 
๓.๒รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง แผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
 
 
(๔)เรื่องที่ค้างพิจารณา  (ไม่มี)
 
(๕)เรื่องที่เสนอใหม่  (ไม่มี)
 
(๖)เรื่องอื่น ๆ  


หมายเหตุ   ๑. รายงานการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๙ และครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๙ ได้วางให้ท่านสมาชิกฯ ตรวจดูเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๙ และครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๙ ได้วางให้ท่านสมาชิกฯ ตรวจดูเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ บริเวณห้องรับรองสมาชิกฯ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ และหอสมุดรัฐสภา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศรับรอง
๒. เอกสารตามระเบียบวาระหมายเลข (๓) จะจัดเตรียมไว้ให้สมาชิกฯ ในห้องประชุม และสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.parliament.go.th

 

สำนักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
www.parliament.go.th