ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

 
(๑)กระทู้ถาม  (ไม่มี)
 
(๒)เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ถ้ามี)
 
(๓)รับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี)
 
(๔)เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  
 
- ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
 
เล่มที่ ๑ (ตอนที่ ๑)
 
เล่มที่ ๑ (ตอนที่ ๒)
 
เล่มที่ ๑ (ตอนที่ ๓)
 
เล่มที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 
เล่มที่ ๓ รายการปรับลด (หน้า ๑ - ๒๐๑)
 
เล่มที่ ๓ รายการปรับลด (หน้า ๒๐๒ - ๒๔๖)
 
เล่มที่ ๔ รายการเพิ่มและเปลี่ยนแปลง
 
 
(๕)เรื่องที่ค้างพิจารณา  (ไม่มี)
 
(๖)เรื่องที่เสนอใหม่  (ไม่มี)
 
(๗)เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)


 

สำนักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
www.parliament.go.th