ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖

 
(๑)เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ไม่มี)
 
(๒)รับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี)
 
(๓)เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี)
 
เรื่องด่วน  
 
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง และยกเลิกมาตรา ๑๑๓ และ มาตรา ๑๑๔) (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๓๐๘ คน เป็นผู้เสนอ)
 
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐)(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๓๑๔ คน เป็นผู้เสนอ)
 
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗)(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๓๑๑ คน เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องด่วนลำดับที่ ๑ - ๓ พิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖) เพื่อลงมติกำหนดเวลาการแปรญัตติ
 
 
(๔)เรื่องที่ค้างพิจารณา  (ไม่มี)
 
(๕)เรื่องที่เสนอใหม่  (ไม่มี)
 
(๖)เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)


 

สานักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระ
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๔๕
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๔๘
www.parliament.go.th