ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 
ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 
- การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔
 
 
(๑)กระทู้ถาม  (ไม่มี)
 
(๒)เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
 
๒.๑รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๓
 
๒.๒รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 
๒.๓รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี
 
๒.๔รับทราบเรื่อง สถานภาพการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 
๒.๕รับทราบเรื่อง การถึงแก่อนิจกรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 
 
(๓)รับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี)
 
(๔)เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี)
 
เรื่องด่วน  
 
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
 
ร่าง พรบ. งบประมาณ
 
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
 
บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ
 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น พรบ.งบประมาณ
 
เอกสารประกอบ ร่าง พรบ. งบประมาณ เล่ม 1
 
เอกสารประกอบ ร่าง พรบ. งบประมาณ เล่ม 2
 
เอกสารประกอบ ร่าง พรบ. งบประมาณ เล่ม 3
 
การรับฟังความคิดเห็นและเปิดเผยเอกสาร
 
 
(๕)เรื่องที่ค้างพิจารณา  (ไม่มี)
 
(๖)เรื่องที่เสนอใหม่  (ไม่มี)
 
(๗)เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)


หมายเหตุ   ๑. การปรึกษาหารือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือ ให้ยื่นแบบการแจ้งความจำนง ขอปรึกษาหารือฯ ต่อคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร หรือคณะกรรมการประสานงาน พรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
โดยขอให้นำรายชื่อยื่นกับเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุม ซึ่งประธานกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ ดังนี้
๑.๑ วันพุธ ยื่นได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๒๐ นาฬิกา โดยจะเริ่มปรึกษาหารือ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
๑.๒ วันพฤหัสบดี ยื่นได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๒๐ นาฬิกา โดยจะเริ่มปรึกษาหารือ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

๒. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ได้วางให้ท่านสมาชิกฯ ตรวจดู บริเวณหน้าห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรรับรอง รวมถึงจัดให้มีข้อมูลในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สมาชิกฯ ตรวจสอบดูรายงานการประชุมได้ตามที่ร้องขอ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๓ วรรคหนึ่ง ดังนี้
๒.๑ รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ (สมัยวิสามัญ) ครั้งที่ ๑ เป็นพิเศษ ได้วางให้ท่านสมาชิกฯ ตรวจดู เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒.๒ รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ครั้งที่ ๑ - ๒ ได้วางให้ท่านสมาชิกฯ ตรวจดู เมื่อวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓
๒.๓ รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ครั้งที่ ๓ - ๔ ได้วางให้ท่านสมาชิกฯ ตรวจดู เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
๒.๔ รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ครั้งที่ ๕ ได้วางให้ท่านสมาชิกฯ ตรวจดู เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

 

สำนักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
www.parliament.go.th