ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

 
(๑)เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
 
๑.๑รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาการประธานองคมนตรี
 
๑.๒รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศแต่งตั้งประธานและ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
 
๑.๓รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศแต่งตั้งประธานและ รองประธานวุฒิสภา
 
 
(๒)รับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี)
 
(๓)เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี)
 
(๔)เรื่องที่ค้างพิจารณา  (ไม่มี)
 
(๕)เรื่องที่เสนอใหม่  
 
- พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 
 
(๖)เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)


หมายเหตุ   การแต่งกาย ๑. สุภาพบุรุษเสื้อขาวหรือดำแขนยาวผูกเนกไทสีดำ กางเกงสีดำ สูทสีดำ ปลอกแขนไว้ทุกข์ ๒. สุภาพสตรีแต่งชุดสีดำ

 

สำนักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
www.parliament.go.th