ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

ระเบียบวาระการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๖๗/๒๕๕๘
วันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘

 
(๑)เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ไม่มี)
 
(๒)รับรองรายงานการประชุม  
 
- รับรองรายงานการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 
 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๘ วันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๘ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 
ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และ
 
ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 
 
เรื่องด่วน  
 
- ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ทั้งฉบับ
 
 
(๓)เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี)
 
(๔)เรื่องที่ค้างพิจารณา  
 
๔.๑เรื่อง สภาปฏิรูปแห่งชาติควรมีประเด็นคำถามที่สมควรให้มีการออกเสียงประชามติหรือไม่
 
๔.๒ญัตติ เรื่อง ขอเสนอประเด็นให้มีการปฏิรูปประเทศอีก ๒ ปี ก่อนจัดการเลือกตั้ง (นายไพบูลย์ นิติตะวัน และนายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา เป็นผู้เสนอ)
 
๔.๓ญัตติ เรื่อง การมีกลไกป้องกันและขจัดความขัดแย้งที่อาจนำไปสู่ความรุนแรง หลังการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อให้สภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติให้เสนอประเด็น ในการลงประชามติ ตามรัฐธรรมนูญฯ ชั่วคราว มาตรา ๓๗ วรรคสี่ และวรรคห้า (นายประสาร มฤคพิทักษ์ และศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข (๔) เลื่อนมาจากการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘)
 
 
(๕)เรื่องที่เสนอใหม่  (ไม่มี)
 
(๖)เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)


 

สำนักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
www.parliament.go.th