ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

ระเบียบวาระการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ครั้งที่ ๕๓/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 
(๑)เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ไม่มี)
 
(๒)รับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี)
 
(๓)เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  
 
๓.๑ รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 
วาระปฏิรูปที่ ๑ : การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๒) และ
 
 
๑. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ....
 
๒. ร่างพระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ พ.ศ. ....
 
๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
 
๓.๒ รายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
วาระปฏิรูปที่ ๓๒ : การกำกับดูแลสื่อ (รอบ ๒)
 
วาระปฏิรูปที่ ๓๓ : สิทธิเสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ (รอบ ๒)
 
วาระปฏิรูปที่ ๓๔ : การป้องกันการแทรกแซงสื่อ (รอบ ๒) และร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
 
 
(๔)เรื่องที่ค้างพิจารณา  (ไม่มี)
 
(๕)เรื่องที่เสนอใหม่  (ไม่มี)
 
(๖)เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)


 

สำนักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
www.parliament.go.th