ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

ระเบียบวาระการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘

 
(๑)เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ถ้ามี)
 
(๒)รับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี)
 
(๓)เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  
 
๓.๑ รายงานผลการพิจารณาศึกษากฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาเสร็จแล้ว
 
๓.๒ รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น เรื่อง แนวทางการปฏิรูปการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น
 
 
(๔)เรื่องที่ค้างพิจารณา  (ไม่มี)
 
(๕)เรื่องที่เสนอใหม่  (ไม่มี)
 
(๖)เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)


 

สำนักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
www.parliament.go.th