ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 
(๑)กระทู้ถาม  
 
 
๑.๑กระทู้ถามสด  (ถ้ามี)
 
๑.๒กระทู้ถามทั่วไป  
 
๑.๒.๑กระทู้ถาม ที่ ๕๓๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาราคาปาล์มและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (นายชุมพล จุลใส เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม) ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(เลื่อนตามที่ที่ประชุมเห็นชอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
 
๑.๒.๒กระทู้ถาม ที่ ๕๓๗ เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมที่ส่งผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดสรรภาษีภาคหลวงปิโตเลียมในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม) ถาม นายกรัฐมนตรี
 
๑.๒.๓กระทู้ถาม ที่ ๖๑๒ เรื่อง แผนงานการดำเนินการก่อสร้างของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทองทัพไทย (นางมนพร เจริญศรี เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม) ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 
๑.๒.๔กระทู้ถาม ที่ ๖๑๖ เรื่อง ขอให้บูรณะปรับปรุงย่านชุมชนรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และชุมชนตามถนน ๒๐๕ ตั้งแต่ชัยบาดาล ลำนารายณ์ เขาพังเหย เทพสถิต สี่แยกหนองบัวโคก โนนไทย นครราชสีมา และถนนสายสำคัญ เพื่อความสะดวกปลอดภัย เป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจ และการออกกำลังกายสองฟากทาง เนื่องจากชำรุดทรุดโทรมขาดการบำรุงรักษา และบางตอนก็ยังมิได้ลาดยาง ให้เชื่อมต่อกัน (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม) ถาม นายกรัฐมนตรี
 
 
(๒)เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
 
๒.๑รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒
( ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕)
 
๒.๒รับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๙ วรรคสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (๑ เมษายน ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญทั่วไป)วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
 
๒.๓รับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๙ วรรคสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญทั่วไป)วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
 
๒.๔รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
 
๒.๕รับทราบรายงานการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบ บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๔ - ๒.๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖)
 
๒.๖รับทราบรายงานการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖)
 
๒.๗รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖)
 
๒.๘รับทราบรายงานและสรุปรายงานกิจการประจำปี ๒๕๕๓ ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 
๒.๙รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๒
 
๒.๑๐รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
 
๒.๑๑รับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
 
๒.๑๒รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี ๒๕๕๓
 
๒.๑๓รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒
 
๒.๑๔รับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๔
 
๒.๑๕รับทราบรายงานผลการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)
 
๒.๑๖รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๕๔ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 
๒.๑๗รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของ กสทช. และ กทช. ปฏิบัติหน้าที่ กสทช. ประจำปี ๒๕๕๔
 
๒.๑๘รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 
๒.๑๙รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๔ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
 
๒.๒๐รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
 
๒.๒๑รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๕๔ ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
๒.๒๒รับทราบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
 
๒.๒๓รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๕๔ ของสภาพัฒนาการเมือง
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๘ - ๒.๒๓ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ และ ปีที่ ๒ และที่ประชุมเห็นชอบให้บรรจุในสมัยสามัญทั่วไป)
 
๒.๒๔รับทราบผลการดำเนินการตามญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการยกเลิกเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพเสื่อมโทรม ซึ่งราษฎรเข้าทำกินเกินกว่า ๑๐ ปี เพื่อเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน
 
๒.๒๕รับทราบผลการดำเนินการตามญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพื่อเร่งรัด การดำเนินการสร้างถนนไร้ฝุ่นทางหลวงชนบทให้ขยายทั่วทั้งประเทศ และญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพื่อเร่งรัดการดำเนินการปรับปรุงถนนให้เป็นถนนไร้ฝุ่น
 
๒.๒๖รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี ๒๕๕๔
 
๒.๒๗รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
 
๒.๒๘รับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๙ วรรคสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕)
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๒๔ - ๒.๒๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)
 
๒.๒๙ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
 
๒.๓๐รับทราบผลการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)
 
๒.๓๑รับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๕
 
๒.๓๒รับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
 
๒.๓๓รับทราบรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
 
๒.๓๔รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของ กสทช. ประจำปี ๒๕๕๕
 
๒.๓๕รับทราบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
 
๒.๓๖รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๕ ขององค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๒๙ - ๒.๓๖ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖)
 
๒.๓๗รับทราบรายงานการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
 
๒.๓๘รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
 
๒.๓๙รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๕๔ ของศาลรัฐธรรมนูญ
 
๒.๔๐รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๕๕ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๓๗ - ๒.๔๐ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖)
 
๒.๔๑รับทราบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ของคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 
๒.๔๒รับทราบรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๔๑ - ๒.๔๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖)
 
๒.๔๓รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๕๔ ของสถาบันพระปกเกล้า และรายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
 
๒.๔๔รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๔๓ - ๒.๔๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖)
 
๒.๔๕รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖)
 
๒.๔๖รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
 
๒.๔๗รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๔๖- ๒.๔๗ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖)
 
๒.๔๘ รับทราบรายงานการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการมหกรรมสินค้าเบอร์ ๕ เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยด้วยการมอบคูปองส่วนลดซื้อสินค้าประหยัดพลังงาน มูลค่า ๒,๐๐๐ บาท ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
๒.๔๙รับทราบรายงานการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ๒๕๕๔
 
๒.๕๐รับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
 
๒.๕๑รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน ๓ เรื่อง
 
 
๒.๕๑.๑รายงานตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
 
๒.๕๑.๒รายงานการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานศาลยุติธรรม
 
 
- - สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
 
- - สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ และ ๒๕๔๙
 
- - สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๐
 
- - สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๑
 
- - สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒
 
- - สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
 
๒.๕๑.๓รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
 
๒.๕๒ รับทราบเรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้อนุญาตให้นำเรื่อง ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาคดีอาญา นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในระหว่างสมัยประชุมออกจากระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๑๗๙ วรรคสอง
 
๒.๕๓รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี ๒๕๕๕
 
๒.๕๔ รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน ๙ เรื่อง
 
 
๒.๕๔.๑รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่หนึ่ง (วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕)
 
๒.๕๔.๒รายงานผลการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)
 
๒.๕๔.๓รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
 
๒.๕๔.๔รายงานประจำปี ๒๕๕๕ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 
๒.๕๔.๕รายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
 
๒.๕๔.๖รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 
๒.๕๔.๗รายงานการรับและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กระทรวงคมนาคม
 
๒.๕๔.๘รายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
 
 
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๔๙
 
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๐
 
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๒
 
๒.๕๔.๙รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๑
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๔๘- ๒.๕๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
 
๒.๕๕รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน ๕ เรื่อง
 
 
๒.๕๕.๑รายงานประจำปี ๒๕๕๔ สภาพัฒนาการเมือง
 
๒.๕๕.๒รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
 
๒.๕๕.๓รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
 
๒.๕๕.๔รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๕ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ แห่งประเทศไทย
 
๒.๕๕.๕รายงานการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน สำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔
 
 
(๓)รับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี)
 
(๔)เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  
 
๔.๑รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กรณีติดตามเหตุฆาตกรรมลูกเรือสัญชาติจีน จำนวน ๑๓ ศพ บริเวณลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดเชียงราย (มิติด้านความมั่นคง)ซึ่งคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเสร็จแล้ว
 
๔.๒รายงานสรุปผลการพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงและความคืบหน้ากรณีคดีฆาตกรรมลูกเรือสัญชาติจีน ณ จังหวัดเชียงราย รวมทั้งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย - สาธารณรัฐประชาชนจีน (มิติด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาพลักษณ์ของประเทศ)ซึ่งคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเสร็จแล้ว
 
๔.๓รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
๔.๔รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน การออกเอกสารสิทธิ์ และกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๑ - ๔.๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕)
 
๔.๕รายงานผลการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) และแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ซึ่งคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเสร็จแล้ว
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓๓ (สมัยสามัญทั่วไป)วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
 
๔.๖รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงกับการคุ้มครองสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ซึ่งคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเสร็จแล้ว
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)
 
 
เรื่องด่วน  
 
พิจารณาสรุปการดำเนินการในพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในเขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่ายและดุสิต กรุงเทพมหานครในห้วงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมและการนำเข้าสารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม(นายชวลิต วิชยสุทธิ์ เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑ - ๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)
 
ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา แนวทางควบคุมการนำสารเคมีเข้ามาในราชอาณาจักร และควบคุมการใช้สารเคมี ที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน (นายโกวิทย์ ธารณา และนายบัญญัติ เจตนจันทร์ เป็นผู้เสนอ)
 
ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญา นายวรชัย เหมะ และนายพายัพ ปั้นเกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา ๑๓๑ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
 
ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา การแก้ปัญหาน้ำมันรั่วและมลพิษทางทะเลอย่างยั่งยืน (นายจุติ ไกรฤกษ์ เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๓ - ๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖)
 
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖)
 
ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแนวทาง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน ๒๕ จังหวัด (นายพายัพ ปั้นเกตุ เป็นผู้เสนอ)
 
ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน ๒๕ จังหวัด (นายพายัพ ปั้นเกตุ และนายไพจิต ศรีวรขาน เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๗ – ๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖)
 
 
(๕)เรื่องที่ค้างพิจารณา  
 
๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา หาแนวทาง ในการซื้อน้ำดิบเพื่อทำน้ำประปาในฤดูแล้ง (นางอนุรักษ์ บุญศล เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๒ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางกำหนดทางน้ำและการสร้างสะพานข้ามลำน้ำยามให้เป็นของหน่วยงานราชการใดหน่วยงานหนึ่ง (นางอนุรักษ์ บุญศล เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลขที่ ๕.๑ – ๕.๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖)
 
๕.๓ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการยกเลิกเพิกถอนเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่มีสภาพเสื่อมโทรมหมดสภาพป่าซึ่งราษฎรได้ครอบครองทำกินด้วยความสงบ เปิดเผยและมีเจตนาเป็นเจ้าของกว่า ๕ ปี เพื่อออกกรรมสิทธิ์ให้กับราษฎรและวางระบบการปฏิรูปที่ดินทั่วราชอาณาจักร (นายนคร มาฉิม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการบริหารจัดการ การกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน และการกำจัดผลกระทบจากมลพิษทางขยะชุมชน (นางอนุรักษ์ บุญศล เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๕ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางกำหนดให้การก่อสร้างถนนทุกสาย ในประเทศ มีไหล่ถนนกว้าง ๑.๕๐ เมตร – ๒.๐๐ เมตร เพื่อความสมบูรณ์และลดอุบัติเหตุ (นางอนุรักษ์ บุญศล เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลขที่ ๕.๓ – ๕.๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖)
 
๕.๖ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา การกัดเซาะริมฝั่งแม่น้ำทั่วประเทศ (นางชมภู จันทาทอง เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖)
 
๕.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางกำหนดให้การก่อสร้างถนน มีไหล่ถนนกว้าง ๑.๓๐ เมตร – ๑.๘๐ เมตร ในจังหวัดเลยและในประเทศไทย (นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการส่งเสริมให้เกษตรกร ได้ลดต้นทุนการผลิตโดยการขนส่งผลิตผลและซื้อปุ๋ยชีวภาพราคาถูกโดยให้ภาครัฐให้การส่งเสริม (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๙ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการติดตั้งไฟส่องสว่างถนนเทศบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี (นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๐ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการก่อสร้างสะพาน (คสล.) ข้ามลำน้ำปาว จากบ้านโคกน้อย เทศบาลตำบลจำปี ผ่านไปยังอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ (นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองหลัก ตำบลหนองหลัก ตำบลไชยวาน – บ้านโยธา ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. (นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๒ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก (Asphaltic) ถนนคอนกรีตสายอำเภอกู่แก้ว – อำเภอไชยวาน - อำเภอศรีธาตุ แยกไปถึงอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๗ – ๕.๑๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖)
 
๕.๑๓ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการขุดคอคอดกระหรือคลอง โดยให้ประทานบัตรแก่ภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน หรือรัฐบาลทำเอง หรือแบ่งเป็นตอน หรือ รัฐบาลร่วมเอกชน (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๔ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา โครงการการก่อสร้างรถไฟรางคู่สายอันดามันจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชื่อมต่อไปยังกลุ่ม จังหวัดฝั่งอันดามัน (กระบี่ พังงา และภูเก็ต) (นายสาคร เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทาง แก้ไขปัญหาค้ายาเสพติดโดยรัฐเป็นผู้จัดหา (นายเธียรชัย สุวรรณเพ็ญ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาช่วยเหลือ อ.พ.ป.ร. ที่ประชาชนในชนบท เรียกขานนามว่าตำรวจบ้านเป็นค่าตอบแทนยังชีพเดือนละหนึ่งพันบาท โดยกำหนดให้มี หมู่บ้านละสองคน (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง การเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านโดยตรงจากประชาชน (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาผลกระทบอันเนื่องมาจากปัญหาการขาดสภาพคล่องในการดำเนินกิจการของบริษัทสหฟาร์ม (นายนิยม วรปัญญา เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๓ – ๕.๑๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖)
 
 
(๖)เรื่องที่เสนอใหม่  (ไม่มี)
 
(๗)เรื่องอื่น ๆ  
 
- เลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภา แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๓ ตำแหน่ง ตามมาตรา ๑๖ ของพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
 


หมายเหตุ   ขอปรับเปลี่ยนครั้งที่ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นครั้งที่ ๒๔ เนื่องจากประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มีคำสั่งให้งดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

สานักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระ
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๔๕
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๔๘
www.parliament.go.th