ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 
(๑)กระทู้ถาม  (ไม่มี)
 
เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน  
 
พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำปีและนิรโทษกรรม ภาษีประจำปีที่ค้างชำระของหน่วยงานราชการ)
(เรื่องลำดับที่ ๑ – ๕ เลื่อนตามที่ที่ประชุมเห็นชอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖)
 
ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว
(เลื่อนตามที่ที่ประชุมเห็นชอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖)
 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. .... (พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. .... (นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. .... (นายสามารถ แก้วมีชัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๑๐ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. .... (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องลำดับที่ ๗ - ๑๐ เลื่อนตามที่ที่ประชุมเห็นชอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
 
 
(๒)เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
 
๒.๑รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสภาผู้แทนราษฎร
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖)
 
๒.๒รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จำนวน ๗ ฉบับ
 
 
๒.๒.๑ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ....
 
๒.๒.๒ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
๒.๒.๓ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
๒.๒.๔ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
๒.๒.๕ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ....
 
๒.๒.๖ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
๒.๒.๗ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
๒.๓รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๒ – ๒.๓ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖)
 
๒.๔รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
๒.๕รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ....
 
๒.๖รับทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๔ – ๒.๖ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖)
 
 
(๓)รับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี)
 
(๔)เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  
 
๔.๑ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 
๔.๒ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
๔.๓ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่าง ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์ ในท้องที่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลขที่ ๔.๒ - ๔.๓ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖)
 
๔.๔ร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
๔.๕ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
(เรื่องตามระเบียบวาระหมาย ๔.๔ – ๔.๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖)
 
๔.๖ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
๔.๗ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
๔.๘ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
๔.๙ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ซึ่งคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว
 
๔.๑๐ร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
๔.๑๑ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
๔.๑๒ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๖ – ๔.๑๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖)
 
๔.๑๓ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
๔.๑๔ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
๔.๑๕ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
๔.๑๖ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
๔.๑๗ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๑๓ – ๔.๑๗ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖)
 
๔.๑๘ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
๔.๑๙ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๑๘ – ๔.๑๙ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖)
 
๔.๒๐ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖)
 
 
เรื่องด่วน  
 
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางสุธีรา วิจิตรานนท์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๔๐,๕๔๒ คน เป็นผู้เสนอ) (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับสตรี ตามมาตรา ๑๕๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
 
ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดฝาง พ.ศ. .... (นายบดินทร์ กินาวงศ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๗๕๓ คน เป็นผู้เสนอ)
 
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (นางสาวสารี อ๋องสมหวัง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๖๓๑ คน เป็นผู้เสนอ)
 
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (นางอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๙๙๔ คน เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑ - ๖ รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไป ตามมาตรา ๑๕๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)
 
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ....
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔)
 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... (นายพีรพันธุ์ พาลุสุข กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... (นายสุนัย จุลพงศธร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๘ - ๙ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖)
 
๑๐ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖)
 
๑๑พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
๑๒พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๑ – ๑๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖)
 
๑๓พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดน้ำหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล)
 
๑๔พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงน้ำหนักของรถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล)
 
๑๕พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปเป็นของกรมป่าไม้)
 
๑๖พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง ข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน The GMS Agreement)
(เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๓ – ๑๖ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖)
 
๑๗พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 
๑๘พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
 
๑๙ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๗ – ๑๙ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖)
 
 
(๕)เรื่องที่ค้างพิจารณา  
 
๕.๑ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ร้อยตำรวจเอก นิติภูมิ นวรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔)
 
๕.๒ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายอลงกรณ์ พลบุตร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔)
 
๕.๓ร่างพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พ.ศ. .... (นายศุภชัย ใจสมุทร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔)
 
๕.๔ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียม ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายประกอบ จิรกิติ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔)
 
๕.๕ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำหนดหน้าที่ของสถาบันการเงินที่บริษัทข้อมูลเครดิตเข้ารับเป็นสมาชิก) (นายบุญดำรง ประเสริฐโสภา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)
 
๕.๖ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ศาลฎีกา เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
 
๕.๗ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) (นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
 
๕.๘ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขการกำหนดอายุของการประมวลผลข้อมูล) (นายบุญดำรง ประเสริฐโสภา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
 
๕.๙ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕)
 
๕.๑๐ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕)
 
๕.๑๑ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕)
 
๕.๑๒ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕)
 
๕.๑๓ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... (นายวัชระ เพชรทอง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕)
 
๕.๑๔ร่างพระราชบัญญัติการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำที่เป็นการขัดขวางต่อทางระบายน้ำ พ.ศ. .... (นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕)
 
๕.๑๕ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๖ร่างพระราชบัญญัติการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำที่เป็นการขัดขวางต่อทางระบายน้ำ พ.ศ. .... (นางสาวรังสิมา รอดรัศมี กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๕ - ๕.๑๖ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕)
 
๕.๑๗ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายอนันต์ ศรีพันธุ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
 
๕.๑๘ร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลจังหวัดชัยบาดาล ศาลจังหวัดลพบุรี และศาลแขวงลพบุรี พ.ศ. .... (นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖)
 
๕.๑๙ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางมนพร เจริญศรี กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖)
 
๕.๒๐ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๒๑ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๐ - ๕.๒๑ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖)
 
๕.๒๒ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายพีรพันธุ์ พาลุสุข กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖)
 
๕.๒๓ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อน กับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๒๔ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... (นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๓ - ๕.๒๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖)
 
๕.๒๕ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ศาลปกครอง เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖)
 
๕.๒๖ร่างพระราชบัญญัติการปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. .... (นายพีรพันธุ์ พาลุสุข กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๒๗ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นางสาวรังสิมา รอดรัศมี กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๒๘ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ศาลฎีกา เป็นผู้เสนอ) (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตามมาตรา ๑๕๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๖ – ๕.๒๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖)
 
 
(๖)เรื่องที่เสนอใหม่  (ไม่มี)
 
(๗)เรื่องอื่น ๆ  
 
๗.๑ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะถึงแก่อสัญกรรม (นายชุมพล ศิลปอาชา)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
 
๗.๒ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายจรัสพงษ์ สุรัสวดี)
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖)
 
๗.๓ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่าย เนื้อสัตว์ พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายเกษม นิมมลรัตน์)
 
๗.๔ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายเกษม นิมมลรัตน์)
 
๗.๕ขอถอนร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ออกจากระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๓
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๗.๓-๗.๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖)
 
๗.๖ขอถอนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... ซึ่งนายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ ออกจากระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๓
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖)
 
๗.๗ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แทนตำแหน่ง ที่ว่างลง ๒ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข และ นายอนันต์ ลิมปคุปตถาวร)
 
๗.๘ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม)
 
๗.๙ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายสุรพล เกียรติไชยากร)
 
๗.๑๐ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายนิพนธ์ ศรีธเรศ)
 
๗.๑๑ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายสงวน พงษ์มณี)
 


 

สานักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระ
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๔๕
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๔๘
www.parliament.go.th