ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 
(๑)เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
 
- รับทราบการทบทวนแหล่งเงินกู้สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่ – บางซื่อ) ระยะที่ ๓
(ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญทั่วไป) ครั้งที่ ๑๒ วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖)
 
 
(๒)รับรองรายงานการประชุม  
 
- รับรองรายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
 
 
ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
 
ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 
ครั้งที่ ๓ วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
 
 
(๓)เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  
 
- ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗) ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
(ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญทั่วไป) ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖)
 
 
เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน  
 
- บันทึกความเข้าใจลับระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของประเทศไทยและปากีสถาน (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
(เลื่อนตามที่ที่ประชุมเห็นชอบในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)
 
 
เรื่องด่วน  
 
บันทึกการหารือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร บริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ และร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
บันทึกการหารือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหภาพพม่า และร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหภาพพม่า (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งออสเตรเลีย (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
บันทึกความเข้าใจลับระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐคูเวต และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของประเทศไทยและรัฐคูเวต (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
บันทึกการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่การเดินอากาศของราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของประเทศไทยและญี่ปุ่น (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
บันทึกความเข้าใจคณะผู้แทนของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของประเทศไทยและฝรั่งเศส (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๗ ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลง ว่าด้วยบริการของอาเซียน (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
บันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์ (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
บันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและรัฐอิสราเอล และร่างหนังสือแลกเปลี่ยน ทางการทูตของประเทศไทยและอิสราเอล (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
๑๐บันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของประเทศไทยและซาอุดีอาระเบีย (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
๑๑บันทึกข้อตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ร่างบันทึกความเข้าใจ ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอาร์เมเนีย และร่างความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
๑๒บันทึกความเข้าใจลับระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชรัฐลักเซมเบิร์ก และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของราชอาณาจักรไทยและราชรัฐลักเซมเบิร์ก (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
๑๓บันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
๑๔บันทึกความเข้าใจลับระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐฟินแลนด์ และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐฟินแลนด์ (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
๑๕บันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรสเปน และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรสเปน (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องลำดับที่ ๑ - ๑๕ เลื่อนตามที่ที่ประชุมเห็นชอบในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
 
๑๖ธรรมนูญของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
(ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป) วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕)
 
๑๗ร่างกรอบการเจรจาเพื่อการยกระดับสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office : AMRO) เป็นองค์การระหว่างประเทศ (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
๑๘ ร่างพิธีสาร ๒ ว่าด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ห้า (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
๑๙บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลต่อการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Inter – Governmental Memorandum of Understanding for the Establishment of the Regional Power Coordination Centre in the Greater Mekong Subregion : IGM) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
๒๐ การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
๒๑บันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
๒๒ความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
๒๓ร่างกรอบการเจรจาความตกลงเพื่อความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและ การปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องด่วนลำดับที่ ๑๗ – ๒๓ ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖)
 
๒๔กรอบการเจรจาความตกลงการค้าบริการอาเซียน (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
 
(๔)เรื่องที่ค้างพิจารณา  (ไม่มี)
 
(๕)เรื่องที่เสนอใหม่  (ไม่มี)
 
(๖)เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)


หมายเหตุ   รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) ครั้งที่ ๑ – ๓ ได้วางให้ท่านสมาชิกฯ ตรวจดูเมื่อวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ บริเวณห้องรับรองสมาชิก ชั้น ๑ และห้องสมุดรัฐสภา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภารับรอง

 

สานักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระ
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๔๕
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๔๘
www.parliament.go.th