ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

(ฉบับปรับปรุง) ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖

 
(๑)เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ถ้ามี)
 
(๒)รับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี)
 
(๓)เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  
 
๓.๑ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง และยกเลิกมาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔) ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
(เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญทั่วไป) ครั้งที่ ๘ วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖)
 
๓.๒ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐) ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
 
๓.๓ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๘ และมาตรา ๒๓๗) ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๓.๒ - ๓.๓ ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญทั่วไป) ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖)
 
 
(๔)เรื่องที่ค้างพิจารณา  (ไม่มี)
 
(๕)เรื่องที่เสนอใหม่  (ไม่มี)
 
(๖)เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)


หมายเหตุ   ขอปรับเปลี่ยนครั้งที่ของการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญทั่วไป) วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นครั้งที่ ๙ เนื่องจากประธานรัฐสภา ได้มีคำสั่งให้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญทั่วไป) ในวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖

 

สานักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระ
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๔๕
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๔๘
www.parliament.go.th